เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจ ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท (https://taxi.meecapital.co.th) ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญ ตลอดทั้งทุ่มเทในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย มีการเฝ้าระวัง และตรวจสอบเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพร้อมให้บริการสำหรับท่านตลอดไป

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ https://taxi.meecapital.co.th ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทต้องยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้งาน ซึ่งท่านมีหน้าที่ที่จะต้องอ่านโดยละเอียดก่อนเข้าใช้งาน การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างบริษัทกับท่าน หากท่านไม่ยอมรับในเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์บริษัท กรุณาอย่าเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ ดังนั้นบริษัทขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลอื่นที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

 • การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

  เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์บริษัทแล้ว ท่านสามารถค้นหาข้อมูลโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบอัตราต่างๆ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่าน ให้แก่บริษัท หากไม่ประสงค์ที่จะลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม หรือขอรับการติดต่อกลับจากบริษัท เป็นต้น

  บริษัทสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ซอฟท์แวร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทได้ เช่น จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ ระยะเวลาที่ใช้งานในเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ และอื่น ๆ โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปรับปรุงบริการของบริษัท ให้ตรงกับต้องการของท่านได้ดีเหมาะสมยิ่งขึ้น

  บริษัทอาจใช้คุกกี้ (cookie) และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่งอาจรวมไปถึงคุกกี้ของบุคคลที่สาม ที่อาจมีการติดตามการใช้ งานของท่านบนเว็บไซต์บริษัท เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์บริษัทและประสบการณ์การใช้งานของท่านผ่านการปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับความชื่นชอบ รวมถึงฟีเจอร์สต่าง ๆ ทางโซเชียลมีเดีย คุกกี้ คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในขณะที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้ไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์และไม่เป็นอันตรายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

 • ข้อมูลที่บริษัทรวบรวมและเก็บรักษา

  บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น เท่าที่จะทำให้การให้บริการของบริษัทมีประสิทธิภาพและถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด ตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท รวมถึงเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ มีโอกาสทางการเงินที่ดีจากบริษัท สร้างความมั่นใจ ไว้วางใจ มีนวัตกรรมในการให้บริการทางการเงินที่ตรงใจ และอบอุ่นจากการให้บริการ ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลรหัสประจำตัว (User ID) รหัสผ่านส่วนตัว (Password) หรือรหัส PIN Code กับลูกค้าของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์ SMS E-mail หรือช่องทางใด ๆ หากท่านพบการกระทำดังกล่าว กรุณาแจ้ง MEE CAPITAL โทร. 0-2613-9040-51หรือติดต่อสาขาของบริษัทที่ท่านใช้บริการอยู่

 • การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น หรือองค์กรภายนอกต่าง ๆ เพื่อแสวงหาผลกำไรจากการขาย หรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเด็ดขาด ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

 • บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของท่าน เมื่อถูกร้องขอจากกรณี ต่อไปนี้
  • ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานราชการ เมื่อได้รับการร้องขอเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคดี หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตามที่กฎหมายกำหนด
  • ตามที่ท่านร้องขอและให้อำนาจกับบริษัทในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมทางการเงิน
  • รายงานข้อมูลต่อ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (Credit Bureau)

 • วิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป
  • เทคโนโลยี Transport Layer Security (TLS)บริษัทได้ใช้ Transport Layer Security (TLS) ซึ่งเป็น Internet Protocol ที่ใช้เข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของรับ-ส่งข้อมูล โดยเข้ารหัสด้วย Encryption Algorithm ที่มีความปลอดภัยสูง ได้แก่ SSL เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในทุกครั้งที่ท่านต้องธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท ทำให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทาง ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ โดยบริษัทได้ใช้ระบบการให้บริการออกใบอนุญาตและออกหนังสือรับรอง (Digital Certificate) ที่ออกโดยบริษัทที่มีมาตรฐานด้านระบบรักษาความปลอดภัยในระดับสากล

  • Firewall บริษัทติดตั้ง Firewall หลายชั้น เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือไม่ได้รับอนุญาต ไม่ให้สามารถเข้าถึงระบบ หรือเข้าถึงข้อมูลได้

  • Anti-virus เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของบริษัท ได้มีการติดตั้งซอฟแวร์ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับการ Update อย่างสม่ำเสมอ


คำสงวนสิทธิ

บริษัทได้จัดทำเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูล ด้านต่าง ๆ ของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่รับรองถึงความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ และขอสงวนสิทธิในการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ (Logo) เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมไปถึงสิ่งประกอบใด ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท อาทิ บทความ รูปภาพ ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหว สื่อโฆษณา Graphic Animation และงานออกแบบต่าง ๆ ซึ่งถือว่าได้รับการ คุ้มครองทางกฎหมาย โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อการพาณิชย์หรือสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับหนังสือยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

 • ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท

  บริษัทได้ดำเนินการจัดทำและบริหารจัดการเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะถูกคุ้มครองและบังคับใช้ด้วยกฎหมายไทย ซึ่งมิได้รับรองว่าเว็บไซต์แห่งนี้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศอื่น ๆ และท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย ของการใช้งานเว็บไซต์ในประเทศนั้น ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิในการนำเสนอ ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ได้ถูกจัดทำขึ้น โดยมิได้มีจุดประสงค์ให้คำแนะนำหรือชี้แนะอย่างผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทบางชนิด อาจถูกจำกัดการขอใช้บริการ และสามารถให้บริการได้ในบางพื้นที่หรือลูกค้าเฉพาะกลุ่ม